Allyos Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Allyos Ltd. (The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin, Ireland, D07 P4AX) által üzemeltetett, https://www.allyos.com/allyos-publikus-beta-teszt/ weboldalon elérhető
Allyos – Publikus Béta Teszt elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Allyos Ltd. (továbbiakban: Allyos). A játék során egy „Ezüst iPhone X 64GB” megnevezésű okostelefon (továbbiakban nyeremény) és két (50 és 100 USD értékű) előfizetés kerül kisorsolásra melyről részletesebben jelen szabályzat 5. pontjában olvashat.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az Allyos nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a https://www.allyos.com/allyos-publikus-beta-teszt/ oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha az adott oldalon letöltik az alkalmazást és regisztrálnak nevükkel és valós e-mail címükkel. A regisztráció lehetőséget biztosít arra, hogy részt vegyenek a nyeremény sorsolásában.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • nevük és e-mail címük megadásával beregisztráltak a játékba a 2. pontban leírt hivatkozáson vagy az alkalmazáson belül,
 • elfogadták a Játék szabályzatát,

A Játék részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2018. SZEPTEMBER 7. és 2018. SZEPTEMBER 28. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 12.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek és a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyeremény sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • névvel és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra,
 • jelen Szabályzat elfogadása,
 • a https://www.allyos.com/allyos-publikus-beta-teszt/ weboldalon, vagy az alkalmazáson belül történő regisztráció,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok(név) a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos egyszer regisztrálhat a https://www.allyos.com/allyos-publikus-beta-teszt/ weboldalon, vagy az alkalmazáson belül, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt az Allyos valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a játék szervezőjének nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye:

 • 1 db Ezüst iPhone X 64GB
 • 1 db $100 Allyos előfizetés
 • 1 db $50 Allyos előfizetés

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az Allyos és a Játékos kötelesek együttműködni.

Az Allyos nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy más, a nyereménnyel kapcsolatos felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 1. Sorsolás

A sorsolás 2018. OKTÓBER 2.-án 16 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, az Allyos 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az az Allyos tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a játék szervezője a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti.

A nyeremények átvételéhez szükséges a játékos teljes neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni az Allyos-al a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az Allyos-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt az Allyos kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Az Allyos mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

Az Allyos a 100 és 50USD értékű előfizetés nyerteseivel e-mail címükön veszik fel a kapcsolatot. Az nyereményt az App Store vagy Google Play áruházból letöltött applikációban tudják majd felhasználni.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni az Allyos-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről az Allyos-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát az Allyos részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy az Allyos a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (link: https://www.allyos.com/privacy), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Allyos nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: bejelentés alatt), és azokat az Allyos az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbi kiegészítéssel:

 • a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a https://www.allyos.com/allyos-publikus-beta-teszt/ weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye
 • a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Allyos az Adatkezelési Tájékoztató III. 1. g) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az privacy@allyos.com email címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

Az Allyos adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Allyos Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 1. Felelősség

A regisztráció hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Allyos nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követő) az Allyos-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Az Allyos a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az Allyos kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az Allyos-sal vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Allyos a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Allyos nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az Allyos nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

Az Allyos fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://www.allyos.com/allyos-publikus-beta-teszt/ weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a support@allyos.com e-mail címre!

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 7.

 

Do you have questions?

Allyos

United States

1111, 1968 S. Coast Hwy, Laguna Beach, CA, 92651 USA

Ireland

Blackchurch, St. Mary's Place, DublinIreland

Hungary

14 Dohany Street, Focus Point. Budapest 1074

Singapore

30 Cecil Street, Prudential Tower, Singapore 049712

©2016-2018 All rights reserved. Allyos Inc and Allyos International Groups